Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bacteriophobia Страв од бактерии.

Barophobia Страв од гравитација.

Bathophobia Страв од длабочини.

Batophobia Страв од височини или да бидеш затворен во високи згради.

Batrachophobia Страв од водоземци пр:жаби.

Belonephobia Страв од игли. (Aichmophobia)

Bibliophobia Страв од книги.

Bogyphobia Страв од страшила.

Bromidrosiphobia или Bromidrophobia Страв од миризба на телото.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2018. All right reserved.