Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor

Ризница Ве потсетува:

(Поради загрижувачката тенденција на лимитрање на основните права и слободи на Македонскиот Граѓанин, ново настанатата социјално политичка ситуација)

Според уставот на РМ Член 9

 

Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

 

Според уставот на РМ Член 11

Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. Се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување.

Се забранува присилна работа.

 

Според уставот на РМ Член 21

Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола.

Користењето на ова право може да биде ограничено само во услови на воена и вонредна состојба.

 

Уживајте во вашите права кои ви се дадени и мислете и на иднината. Ако вие сте спречени да ги остварувате вашите права и слободи, и ако во Македонија не постои стварно владеење на правото, истото ќе важи и за вашите поколенија

Каква држава сакате да им оставите на младите на Република Македонија?

 

 

„Нашето минато може да објасни зошто страдаме, но не смееме да го користиме како изговор да останеме во ропство.“ - Џојс Маер

Copyright © 2016. All right reserved.